Iranian Culture & Art Club of Fresno
به صدای کوردستان از آمریکا خوش آمدید-

VOK Radio Newsletter

Name: 
Email:  
Subscribe Unsubscribe

Calendar of Events

« < February 2019 > »
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
No events
Home arrow روانشناسی
روانشناسی
تاثير شكنجه بر زندانيان (سياسى و عقيدتى) درايران و راههاى درمان شكنجه شدگان پس از آزادى از زندان چاپ ارسال به دوست
vokradio.Los Angeles, California, USA   

مصاحبه با دكتر مراديان؛

 تاثير شكنجه بر زندانيان (سياسى و عقيدتى) درايران و راههاى درمان شكنجه شدگان پس از آزادى از زندان 

sheida_jahanbin.jpgشيدا جهانبين

مجله “حقوق ما” شماره 14

 ١١ جولاى ٢٠١٥

ماده یکـم کنوانسـیون منع شکنجه سـازمان ملـل متحـد شکنجه را هــر عملـی میدانـد کــه بــه واسـطه آن و تعمدا درد و رنجـی شـدید، خــواه جسـمی یــا روحـی، بــر فــرد اعمــال شــود. دلیـل شـکنجه معمــولا کسـب اطلاعـات، اعترافگیـری، تنبیــه، ارعـاب یــا وا داشـتن فــرد بــه انجـام کاری اسـت. شـکنجه خــواه جســمی یــا روحی، تاثیــر فراوانـی بـر فــرد دارد و میتوانـد تـا سـالها تاثیــرات منفـی خــود را بــه همـراه داشـته باشد. بـه همیـن دلیـل بـه زندانیانی کـه دـر طـول دوران بازداشت خــود بــا شکنجه روبـه رو بوده انـد، توصیه میشـود  تــا بــا روانکاو و یــا روانشناس دــر مــورد تجربیـات خــود از شکنجه و تاثیراتی کــه ایــن شـکنجه ها بـر آنهـا داشـته است صحبـت کننـد و توصیه هایـی در مــورد کنـار آمدن یــا از بیـن بردن تاثیـرات شکنجه دریافـت کننـد تـا زندگی آنهــا پـس از دوران بازداشت بــه روال عادی بازگردد. سلول انفرادی بــه تنهایـی یکـی از سختترین شکنجه های روحی و جسـمی بـه حساب میآیـد. بسیاری از زندانیـان سیاسـی در ایــران تجربـه ی حبـس در سـلولهای انفرادی زندانهـای مختلـف را دارنـد. ایـن روش بـه دلیـل جلوگیـری از ارتبـاط زندانـی  بــا دنیـای بیــرون و ایزولـه کردن کامـل او وهمچنیـن ممانعـت از هرگونـه تحـرک بدنـی و اسـتفاده از نـور و ... توامـان شکنجه های جسـمی و روحـی بـر زندانـی وارد میکننـد. بــه دلیــل تاثیـرات مخربـی کــه شـکنجه بــر انسـانها میگـذارد و از آن رو کــه شـکنجه یکـی از مـوارد بـارز نقـض حقــوق بشـر بـه حساب میآیـد، سـازمان ملـل متحــد در قعطنامـه ای دـر سـال ۱۹۸۷ انجــام هــر گونــه اذیــت، آزار و رفتــار غیــر انسـانی و بشـری در کـره زمیـن را محکوم کرد و در قطعنامـه ای خواستار پیوسـتن کشـورهای جهـان بـه معاهده ی منـع شکنجه و مجازات ً شکنجه های دولتـی ( در و پیگیـری عوامل شکنجه )مخصوصــا سرتاسر دنیـا شـد. 153 کشــور معاهده ی منـع شکنجه را تصویـب کرده انـد امـا ایـران از امضاکنندگان معاهده نیست و بــه عکـس، در قوانیــن ایــران، تحـت عنـوان تعزیـرات، مجازاتهایـی چـون شــلاق و قطـع عضـو در نظـر گرفتـه شـده است. شـورای نگهبـان در ایـران بـا هـر لایحـه ای کـه بـا هدف ایجـاد محدودیـت در اعمـال شکنجه توســط مقامـات انتظامـی و قضایـی تدویـن شـده، مخالفـت کرده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه زندانیـان شکنجه شـده درایـران، اغلـب از کمکهـای مشـاوره ای برخوردار نیستند و مراجعـه بـه روانکاو و روانشناس هنـوز هـم بـرای آنهـا بـه عاملی مهم بـرای كم کردن از آالام و اثرات شکنجه در زندان تبدیل نشده است.

 از همین رو با آزاد مراديان، روان درمانگر و مشاور علوم رفتارى و همچنين عضو رسمى انجمن روانشناسان خانواده آمريكا در خصـوص تاثیـر شکنجه بر زندانیان در ایران و راههای درمان شکنجه شدگان پـس از آزادی از زندان گفتوگو کرده ایم.

 

azad_moradian_042015.jpg

به نظر شما شکنجه روحی و جسمی، می تواند تاثیرات خود را نه به صورت آنی، بلکه ماه ها و یا سال ها پس از اعمال شکنجه نشان دهد و این تاثیرات به صورت مختصر چیست (چه تاثیرات آنی و چه تاثیرات طولانی مدت)؟

در مقدمه اين بحث بايد عرض كنم كه موجود انسانى تركيبى است از دوسيستم مرتبط و در عين حال مستقل از يكديگر. هم علوم انسانى و هم علوم نظرى از فلسفه گرفته تا روانشناسى و علوم پزشكى براين باور اذعان دارند كه انسان تركيبى از ساختارهاى فيزيكى و بيولوژيكى و درعين حال روانشناختى و روحى است. اين دوسيستم تاثير و تاثر متقابل بر كاركرد يكديگر دارند. بى گمان ما انسانها در طول حيات خود كارى جز پاسخگويى به نيازهاى اين دوسيستم نداريم. هر كارى كه ما انجام مى دهيم به نحوى پاسخى به نيازهاى اين دوسيستم است. نيازهاى فيزيولوژكى و بيولوژيكى انسان مانند غذا، آب، هوا، سرپناه، بهداشت ورفع نيازهاى جنسى . 

هر گونه تداخلى در رسيدن موجود انسانى به اين نيازهاى اوليه مي تواند بر سلامت جسمى و فيزيولوژيكى فرد تاثيرات عميق و طولانى مدتى بگذارد و محروميت طولانى از دستيابى به اين نيازهاى اوليه مي تواند به مرگ موجود انسانى منجر گردد. از نظر روانشناختى هم به موازات دستيابى و عدم دستيابى موجود انسانى به نيازهاى اوليه،  نيازهاى روانشناختى و روانى فرد هم ارضا و يا به ناكامى روانى منجر مي شود كه خود در شكل گيرى شخصيت روانى و نگاهى كه فرد به زندگى و به ارتباط با دنياى پيرامون خود مي تواند داشته باشد موثر است. 

احساس امنيت و ناامنى، احساس تعلق و رابطه احساسى و عاطفى، اعتماد به خود و اعتماد به ديگران، حس صيانت نفس ، همگى در بسترى شكل مي گيرد كه رفع نيازهاى فيزيولوژيكى اوليه انسانى است. در نهايت تصويرى كه فرد از دنياى پيرامون خود پيدا مي كند و معنا و هدفى كه فرد در زندگى در پيش مي گيرد تا رسيدن به كمال و شكوفايى زندگى ، همگى در گرو گذار طبيعى از حوادث و اتفاقاتى است كه اين دوسيستم فيزيكى و روانى انسان را مورد تاثير و تاثر قرار مي دهند.

 برآورد متقابل اين دو سيستم بر همديگر و تنها راه رسيدن موجود انسانى به شكوفايى و كمال چيزى جز آزادى و نهايتا كرامت انسانى او نيست. هر وضعيتى كه مانع رسيدن انسان به نيازهاى اوليه جسمى و روانى او گردد در نهايت آزادى وكرامت فردى موجود انسانى را مورد تهديد قرار داده است و اين محروميتها مي تواند در كوتاه مدت و حتى در دراز مدت از رسيدن او به كمال انسانى كه نهايت زنگى است باز دارد. 

هدف از اين مقدمه اين بود كه اساسا شكنجه و آزار موجود انسانى چيزى جز محروم كردن فرد از دستيابى و دسترسى به نيازهاى اوليه و بنيادىن او نيست. بر اساس اين تعريف و در هر شرايطى چه در يك محيط محدود از نظر مكانى مانند زندان، ويا يك خانه و چه در يك محيط بزرگتر كه ميتواند يك محله يا يك شهر باشد هر گونه دخالتى از سوى صاحبان قدرت در اين مكانها و در جهت ممانعت از دستيابى به نيازهاى اوليه افراد، مي تواند شكنجه و آزار تلقى گردد، حال چه  شكنجه جسمى باشد و يا شكنجه روحى كه بعضا از آن به عنوان شكنجه سفيد هم نام مي برند. 

اساسا همه سيستمهاى امنيتى و پليسى و بعضى از شيوه هاى تربيتى و باز آموزى و به اصطلاح باز پرورى منسوخ شده بر اين اساس استوار است كه با محروم كردن فرد از دستيابى به نيازهاى اوليه او را در مسيرى كه خود درست مي دانند هدايت كنند. در واقع اگر رسيدن به نيازهاى اوليه فيزيولوژيكى و روانى فرد را به لذت و آرامش و رضامندى از زندگى مي رساند محروميت فرد از دستيابى به اين نيازهاى اوليه و بنيادين فرد را به درد، رنج، آشفتگى و عدم رضامندى از زندگى سوق مي دهد. 

Read More - ادامه مطلب...
 
چرا خانواده درمانى و مشاوره روانى براى هر خانواده اى ضرورى است؟ چاپ ارسال به دوست
vokradio, Losangeles, California, USA   

چرا خانواده درمانى و مشاوره روانى براى هر خانواده اى ضرورى است؟

آزاد مراديان؛ رواندرمانگر

Azad Moradian

Azad Moradian

11/27/2014

اساس خانواده درمانى و يا مشاوره خانواده كمك و حمايت به اعضا خانواده هايى است كه خطر جدا شدن را احساس مي كنند و يا در جستجوى تقويت و تحكيم روابط خودشان هستند.
در مشاوره خانواده تمركز بر روى رابطه بين دو همسر است، اگر چه هر كدام از همسران ممكن است نياز به كار روى مسايل شخصى خودشان و از جمله تقويت روحى – روانى – فردى و آگاهى و شناخت از خود را هم داشته باشند. 
برخى از مشاورين خانواده بنا به ضرورت تشخيصى از رويكردهايى در تشخيص و همچنين درمان استفاده مي كنند كه در عين تمركز بر مسايل بين فردى همسران ، مسايل هر فرد را هم همزمان در برمى گيرد.
 
متاسفانه افراد زمانى به دنبال خدمات مشاوره خانواده مي روند كه كاملا دير شده است . مشاورين خانواده پيشنهاد مي كنند كه درست زمانى كه زن و شوهر احساس مي كنند كه روابط بين فرديشان آزرده شده است و آسيبهاى سطحى برداشته است بايد به مشاور مراجعه كنند. 
مطالعات روانشناسى در امريكا نشان داده است كه ميانگين مراجعه به مشاور خانواده تقريبا از زمان شروع مشكل تا زمان مراجعه براى حل آن دوره اى نزديك به ٦ سال را در بر مي گيرد. يعنى از زمانيكه دو طرف احساس ناخوشايند نارضايتى، عدم لذت بردن از همديگر، بدبختى و ناكامى را تجربه مي كنند تا زمانيكه بطور جدى در صدد حل آن بر مي آيند ٦ سال طول مي كشد. هر اندازه اين زمان طولاني تر گردد زمان بيشترى را هم بايد صرف مشاوره و درمان روحى و جسمى حاصل از آن كرد. گاه پيش آمده است كه دوران جدائى روانى و عاطفى آنچنان طولانى شده است كه اميد به بهبودى در زوجين را كاملا از بين برده است.
 
Read More - ادامه مطلب...
 
آيا صحيح است كه فرزندمان شب را در خانه دوستانش بسر برد؟ چاپ ارسال به دوست
vokradio, Losangeles, California, USA   

  چگونه فرزندمان را براى ماندن در خانه دوستان و آشنايان آماده كنيم

 آيا صحيح است كه فرزندمان شب را در خانه دوستانش بسر برد؟

آزاد مراديان، رواندرمانگر

١٧ دسامبر ٢٠١٤Azad_Moradianميلادى

با توجه به تفاوتهاى فردى در ميان كودكان و نوجوانان، سن آنان، ميزان پختگى شخصيت، سطح سلامت جسمى و روانى  آنان ، تك فرزند بودن و زندگى در يك  خانواده هسته اى يا زندگى با خواهر و برادران ديگر در يك خانواده گسترده، پاسخ جامعى به سوالات فوق يا سوالاتى در اين محدوده را به راحتى نمى توان داد.

با اينحال لازم مي دانم در پاسخ به سوالاتى كه در طى اينمدت مراجعينم از من داشته اند نكات زير را به صورت كلى مطرح كنم.

-نكته اول اينكه مانند هر تجربه اجتماعى ، يادگيرى و ميزان يادگيرى آن تجربه نياز به آمادگى اوليه و تهيه مقدماتى براى آن دارد. به نظر من والدين در وهله اول بايد مسايل و مشكلات خود بااين موضوع را با همديگر در ميان بگذارند. گاه تجربه منفى والدين با خوابيدن در خانه دوست و فاميل مي تواند موجب ترس و نگرانى والدين شده و اين موضوع را مستقيم و يا غير مستقيم به كودك خود منتقل كنند.

Read More - ادامه مطلب...
 
روانشناسى كودك، خشونت و بازتوليد آن چاپ ارسال به دوست
VOKRadio, Los Angeles, California, USA   

روانشناسى كودك، خشونت و بازتوليد آن

١٨ آپريل ٢٠١٤

روژهه لات تى وى، برنامه پويش rojhalat_tv.jpg

برنامه پويش عنوان برنامه ايست در تكاپوی پاسخ به طرح پرسشهای جاری، يك برنامه سياسی برای دريافت و شناخت از آنچه‌ را كه در بستر زمان جريان دارد و آنچه‌ را كه بايد حادث شود با اجراى روزنامه نگار، هنرمند، و فعال سياسى و اجتماعى خوب كشورمان سيروس ملكوتى در تلويزيون روژهه لات تى وىى بيستمين برنامه هفتگى خود را به موضوع حقوق كودك، بهداشت روانى در جامعه، خشونت و بازتوليد آن در جامعه اختصاص داده است. مهمان اين هفته برنامه پويش رواندرمانگر، مشاور خانواده و ازدواج، فعال سياسى و حقوق بشر، آقاى مراديان مي باشد.

در اين برنامه سعى شده است در حد بضاعت زمانى به برخى از پرسشهاى عديده در حيطه روانشناسى كودك و حقوق كودك از زاويه ديد يك رواندرمانگر مقيم امريكا پاسخ داده شود. 

Read More - ادامه مطلب...
 
ويديو سخنرانى دكتر آزاد مراديان تحت عنوان روانشناسى صلح در سمينار بنياد انسان چاپ ارسال به دوست
vokradio.com, Los Angeles, California, USA   

ويديو: سخنرانى دكتر آزاد مراديان تحت عنوان روانشناسى صلح در سمينار بنياد انسانويديو: سخنرانى دكتر آزاد مراديان تحت عنوان روانشناسى صلح در سمينار بنياد انسان

 
در١٥ دسامبر ٢٠١٣ و به دعوت بنياد انسان در جنوب ايالت كاليفرنيا، سمينار يك روزه اى تحت عنوان اركان اصولى و اجزاى بنيادى صلح واقعى و پايدار برگزار شد  در اين سمينار كه با حضور دكتروحيد رافتى،  دكتر على نيرى، دكتر آزاد مراديان، دكتر فرهاد ثابتان ،آقاى حبيب رياضتى و خانم دكتر نيكل جعفرى به عنوان برگزار كننده و هماهنگ كننده جلسه برگزار گرديد، موضوع صلح از زواياى مختلف مورد بررسى قرار گرفت.
 
در اين سمينار آقاى آزاد مراديان به بحث صلح و جنگ از ديدگاه روانشناسى پرداختند. بخش سخنرانى اين جلسه توسط دوستان بنياد انسان ضبط و در كانال يوتوب اين بنياد براى استفاده عموم آمده است. و قرار است كه بخش پايانى و پانل سوال و جواب هم متعاقبا پخش گردد.
 
 
Read More - ادامه مطلب...
 
گفتگوی سالومه رحیمی با دکتر آزاد مرادیان : تاثیر روانی خشونت ﺟﻨﺴﻰ بر قربانیان آن چاپ ارسال به دوست
vokradio, Los Angeles, California, USA   

گفتگوی سالومه رحیمی با دکتر آزاد مرادیان

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: تاثیر روانی خشونت ﺟﻨﺴﻰ بر قربانیان آن

   1  آذر 1392

مدرسه فمینیستی : چهارم آذر ماه 1392، مصادف با 25 نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. به همین مناسبت، به سنت سال های گذشته در مدرسه فمینیستی، تلاش کردیم با تهیه ویژه نامه ای، همراه با خواهرانمان در سراسر جهان، اعتراض مان را به خشونت علیه زنان نشان دهیم، تا شاید صداهای پراکنده در سراسر جهان، در این روز به هم پیوسته و هرچه بیشتر جامعه را به این موضوع مهم حساس سازد. 

....... azad_salumeh.jpg

اما امسال درصدد برآمدیم که تمرکز بیشتری بر خشونت های خانگی علیه زنان داشته باشیم. از این رو در ادامه، مصاحبه سالومه رحیمی با دکتر آزاد مرادیان را در رابطه با تاثیر خشونت بر قربانیان می خوانید:

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ، ﺳﺮﮐﻮﺏ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آسیب های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ «ﺭﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ»، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺑﻰ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ﴾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ، ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺸﻦ ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﻮﻫﺮ، ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺭﺍﻳﺞ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮﻯ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻛﺸﻰ. ﺏ﴾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ، ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺸﻦ ﺟﻨﺴﻰ، ﺍﺫﻳﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ، ﻗّﻮﺍﺩﻯ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ. ﺝ﴾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ، ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد ﻳﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ) ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ منطقی و دقیق از ﺍﻧﻮﺍﻉ این گونه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﺤﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ. ﺁﻣﺎﺭ تکان دهنده ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻴﺎﻥ سایر ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭ آسیب هایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻌﺎلان ﺯﻧﺎﻥ، فعالان ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ، ﺭﻭﺍن دﺭﻣﺎﻧﮕﺮ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ سؤال های ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 

Read More - ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 1 2 3 بعد > پایان >>

صفحه 1 - 6 از 18
© 2007 - 1397, VOK Radio