مصاحبه آقاي مهدي خانبابا تهراني
Radio Sedai-e Iran-Mohri   

 vokradio.com

آقاي مهدي خانبابا تهراني از شناخته ترين چهره هاي سياسي تاريخ آزادي خواهي و عدالت طلبي ايران، در مصاحبه اي با آقاي مهري ضمن ارايه تحليلي از مسايل جاري ايران به سوالات مطرح شده در مورد رهبر فقيد كرد دكتر عبدالرحمن قاسملو پاسخ ميدهند.

mehdi-khanbaba_tehrani.jpg

آقاي مهدي خانبابا تهراني از شناخته ترين چهره هاي سياسي تاريخ آزادي خواهي و عدالت طلبي ايران، در مصاحبه اي با آقاي مهري ضمن ارايه تحليلي از مسايل جاري ايران به سوالات مطرح شده در مورد رهبر فقيد كرد دكتر عبدالرحمن قاسملو پاسخ ميدهند.

مصاحبه را ميتوانيد در اينجا بشنويد.