محبوبه حسينى نيا؛ مصاحبه با صداى كوردهاى مقيم امريكا
vokradio, Los Angeles, CA, USA   

محبوبه حسينى نيا؛ مصاحبه با صداى كوردهاى مقيم امريكا

از رشته گفتگوها با زنان فعال سياسى، اجتماعى و كنشگران كورد 

mahboobeh_hosaini_01_112018.jpg
   
٦ نوامبر ٢٠١٨ 
اختصاصى VOKRadio
 
  
راديو صداى كوردهاى مقيم امريكا، براى دمكراسى ، صلح و آزادى، در ادامه معرفى و قدردانى از زنان فعال سياسى، اجتماعى و كنشگران مدافع حقوق بشر با همكارى سازمان زنان جهان براى زندگى اقدام به انجام يك رشته مصاحبه با زنان فعال كورد در عرصه هاى فوق كه در خارج از كوردستان بسر مي برند نموده است. در اين مصاحبه تلاش كرده ايم كه ضمن آشنايي با اين زنان فعال، انگيزه هاى آنان براى مبارزه و تداوم آنرا مورد پرسش و بررسى قرار داده ايم. تجارب اين زنان فعال كه بخش اعظم زندگى حود را وقف مبارزه در راه برقرارى عدالت اجتماعى ، برابرى جنسيتى، صلح و آزادى بوده است چون تجارب ارزنده و گرانبهايي مورد استفاده نسل جوان، و پژوهشگران اين عرصه از فعاليتهاى سياسى و اجتماعى قرار حواهد گرفت.
 

خانم محبوبه حسینی نيا عزیز با درود!
پيشاپيش از پذیرش این مصاحبه با سايت صدای كوردهاى مقيم آمریکا برای دموکراسی، صلح وآزادی سپاسگزاریم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

به علت اینکە من خودم در خانوادەی پرورش یافتم کە از همان زمان کودکی فهمیدم کە ما نمی توانیم از انچە در کشور و در  محیط زندگی مان میگذرد بی تفاوت باشیم و همین کە بارها از پدرم و مادرم می شنیدم کە در چە مبارزاتی علیە ظلم و ستم سهيم بوده اند در واقع من نیز نمی توانستم در این بارە خنثی بودە و هیچ واکنشی نداشتە باشم.

بطور کلی هر انسان آزادیخواە و آزاد اندیش خواستار یک جامعە بدون ترس از بیان حقایق ،و احقاق حق و حقوق اجتماعی خود بودە مثل یک انسان ، حالا این احقاق حق چە سیاسی ، چە اجتماعی ، در زمینە ،کودکان ،نوجوانان ،زنان باشد کە من فکر میکنم در هیچ کدام از جامعەهای امروزی برای هیچ کدام از این قشرها صدرصد احقاق حق نگردیدە ، ولی در کشورهای حوزه خاورميانه  هنوز در اوایل راە هستند نە تنها این حقوق اولیە را نداریم بلکە باید برای بدست آوردنش باید مبارزە کرد و قربانی داد ،نمونەی آن کشور ما ایران است ، ملت ما بخصوص ملت کورد در طی سالهای طولانی برای بدست آوردن ، آنچە ما حقوق اولیە می نامیم مانند کارو آزادی بیان و دین ، مذهب آزادی فکر و اندیشە سیاسی و مدنی مبارزات آنان را دیدەایم در کشورهای ایران ،ترکیە ،،سوریە،وعراق.

در اینجا لازم بە ذکر است فقط ، بە این بسندە کنم ،تا در جایی ظلم نباشد ،مبارزەای نیست امیدوارم روزی برسد کە در آسایش کامل فرزندانمان در مملکت خود زندگی کنند واین مبارزەهای خشن بە آخر برسد ، هر جا ناعدالتی و ستم باشد ،مبارزە نیز هست و ما هم با این مبارزە هستیم ، من نیز عضو کوچکی از این مبارزین هستم.

 
mahboobeh_hosaini_03_112018.jpg
 
  شما  خود را در چه عرصه يا عرصه هايي فعال مي دانيد،  و تعريف تان براى اين شناسه اتان چيست؟
  

من خود را یک فعال سیاسی کورد ، فعال حقوق بشر کورد ،  فعال مدنی و فعال زنان  ،وفعال کارگری  نیز  می دانم  ،چون   نداشتن  زندگی  نرمال برای یک انسان  برای  هیچکدام از این قشرها  در کشور ما وجود ندارد  ، بە این دلیل  ما ناچاریم در همە زمینەها  یا بصورت  مستقیم  یا غیر مستقیم مبارزە کنيم و بدينتريب خود را فعال در همه عرصه هاى فوق می دانم چون در  همە این موارد فعال بودەام.

 

  ايده حق تعيين سرنوشت كوردها تا چه ميزانى بر فعالیتهایتان اثر داشته است؟
 
  ایدە کشور کوردستان در فعالیتهای من مثل هر کورد آزادیخواهي اثر داشتە و باعث دلگرم شدنم بودەاست و فکر کنم این آروزی هر انسانی است کە در آروزی داشتن کشوری باشد با تمام احقاق حق برای خودش.
 
mahboobeh_hosaini_02_112018.jpg
 
   تا چه اندازه مسئله جنسیت و برابرى جنسيتى در فعالیتهایتان دخیل بوده است، وآيا اساسا خود را فعال مسائل حقوق زنان و فمینیسم می دانيد؟
 
مسئلە جنسیتی خیلی برایم مهم بودە است چون از زمان کودکی برای این برابری در خانوادە خودم برایش جنگیده ام و سدهایی را کە از طرف اطرافیانم از زمان کودکی تا نوجوانی و جوانی و در حال حاضر نیز در این راە با آن مبارزە مي كنم.
   

 
  به نظر شما زنان فعال کورد روژهه لات، تا چه ميزانى در جنبش ملی كوردستان ، در پيشرفت يا پسرفت اين جنبش نقش داشته اند و چگونه؟
 

زنان کورد در جنبش ملی کوردستان در حال حاضر و چە در گذشتە و چە در نقش بسزایی و سرنوشت سازی داشتن در همە ی زمینەها چە زمینەی سیاسی ،اجتماعی،خانوادەگی،نظامی ،ومدنی وامروز هم فعالیتهایشن چە در داخل کشور و چە در خارج از کشور بیشتر گردیدە است. بهترین راە برای مشارکت زنان چە در داخل و چە در خارج کشور پشتیبانی ازآنان و همکاری و تشویق بە فعالیتهایشان در هر عرصەای کە آنان در آن کار می کنند ، ،بە یاری ،خانوادە ،اجتماع،احزاب ،و سایر قشرهایی کە زنان با آنان سروکار دارند
.
 
با سپاس از حضورتان در اين مصاحبه 
 
 
 
 
**************************************  

vokradio.jpg

 Voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace, and Freedom

 Welcome to vokradio.com
 
free stats