مصاحبه تلویزیون صداي امریکا با آقائ شریف بهروز نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در امریکا
VOA in Persian   

  sharif_behruz.jpgvokradio.com

مصاحبه تلویزیون صداي امریکا با آقائ شریف بهروز نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در امریکا

آقای شریف بهروز نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در امریکا ، روز ۵ شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ در برنامه میزگردی با شما، به سوالات مجری برنامه آقائ وفا مستقیم و شنونده گان آن  پاسخ گفتد