شیعر و هه لبه ستئ کوردئ به ده نگئ کاک جانی دیلان
vokradio, Losangeles, California, USA   

شیعر و هه لبه ستئ کوردئ به ده نگئ کاک جانی دیلان

 ١٠ى ئوكتوبرى ٢٠٠٨ى زايينى 

jani_dylan01.jpg

 

جانئ دیلان رؤژنامه وانئ به ناو بانگئ کورد ويه ك له کار به ده ستانى به شی کوردی ده نگئ ئه مریکا له ژیانی خویدا زه حمه تئ کئ زوری بو ناساندنئ شیعر  و شاعیر و هه لبه ستئ کوردئ  وبه تایبه ت ناساندنئ شاعیرانئك که به زاراہ وئ که لهورئ هه ستئ خویان ده ر به ریوه ، كيشاوه. 

جیا وازی کار و ئيشي کاک جانی له وه ى دایه که ئه و بو خوی هو نه رمه نده ،شیعر ده زانی،و له سه ر موسیقای کوردی زانيارى باشى هه یه و ده نگیکئ زور خو شی هه یه و له هه ستیکی ناسیک بو وه تنی شیعره کاني که لک وه ر ده گه ريت. 
 
  
  
       
       
 

             
jani_dylan02.jpg  
                 
           
           
          
jani_diylan_01.jpg
         
        
        
       
 
              
 
 
  

http://www.vokradio.listen2myradio.com  

Listen live to voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace and 
Freedom

 

Welcome to vokradio.com
free stats