مصاحبه صداى كوردهاى مقيم امريكا با گلرخ قبادى
VOKRadio, Los Angeles, California, USA   

  مصاحبه صداى كوردهاى مقيم امريكا با گلرخ قبادى

مصاحبه با نویسندگان زن کورد، از سری مصاحبه هاي پروژه "زنان کورد"

golrokh_ghobadi.jpg

٢٨ اكتبر ٢٠٢٠ ميلادي

اختصاصى صداى كوردستان، لوس آنجلس، امريكا


صدای کوردها مقيم امريكا برای دموکراسی، صلح و آزادی ، با همکاری سازمان غیر انتفاعی "زنان برای زندگی" ،مصاحبه هایی را با زنان شایسته و مطرح کورد انجام داده است. در این مجموعه مصاحبه ها، تلاش كرده ايم تا گوشه اى از زندگی وکار اين زنان مستعد و شايسته را با شنوندگان راديو و خوانندگان مقالات در وبسايت صداى كوردهاي مقيم امريكا درميان بگذاريم. ما معتقديم كه اين زنان شايسته كورد مي توانند الهام بخش زنان ديگر از نسل امروز ونسل آينده خود باشند.

 

در این مصاحبه ها همچنين سعى كرده ايم تا گوشه اى از زندگى شخصى فرد مصاحبه شونده، علایق، الگوهای فكرى و اجتماعى آنها ، انگیزه ها و دلايل آنها براى إيجاد خلاقييت، و نقش زبان مادری آنها و ارتباط زبان مادرى آنان با سایر زبانها ونقش آن در خلق يك اثر ادبى، سياسى، هنرى وغيره ، همچنین نحوه نگرش آنها به مقوله فمینیسم در نوشتن و خلق اثارنوشتاري، تجربیات فردى حس تبعیض جنسیتی و زن ستیزى را با شنوندگان اين رشته از مصاحبه ها در ميان بگذاريم .

 

مصاحبه با گلرخ قبادى


خانم قبادي با سلام وعرض ادب خدمت شما و با تبريك و خوشحالى از به چاپ رساندن دومين اثر نوشتارى تان، لطفاً خود را به آن بخش از خوانندگان وبسايت ما كه احتمالا با شما آشنايي كمتري دارند معرفی کنید.

با سلام و درودهای فراوان و سپاس از دعوت شما بە این گفتگو.

من گلرخ قبادی هستم متولد سال ١٩٥٦ از شهر سنندج. مبارزە سیاسی برعلیە حکومت پهلوی را، در سال ١٩٧٤ با تشکیلات مارکسیستی (کە بعدها بە نام کومەلە فعالیت کرد) بە شکل مخفی آغازکردم. بە منظور اشاعەی افکار مارکسیستی و آرزوی جامعەای بدون ظلم و استثمار، شغل معلمی را در روستاهای کردستان انتخاب کردم. با شروع مبارزات مردم ایران و کردستان برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی، همراە با مردم ایران و کردستان در این مبارزات شرکت کردم. پس از بە حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی مردم ایران و ملت کرد بە خواستهای خود نرسیدند و مبارزە با حکومت جمهوری اسلامی در کردستان برای من و مبارزان این دیار با متشکل شدن در یکی از تشکلهای آن زمان بە نام سازمان زحمتکشان کردستان ایران (کومەلە)همچنان ادامە پیدا کرد. ما زنان در عرصەهای مختلف سیاسی فعالیت می کردیم کە یکی از برجستەترین کارهای ما در مورد مبارزە برای حقوق زنان، تشکیل شورای زنان بود کە تا یورش جمهوری اسلامی در ٢٨ مرداد ١٩٨٠ بە کردستان ادامە داشت. در این روز من بە عنوان اولین زن تشکیلات کومەلە بە عضویت این سازمان پذیرفتە شدم.


پس از تشکیل نیروی پیشمرگان کومەلە، زنان هم بە این صف پیوستند من هم جزو یکی از اولین زنان پیشمرگ بودم کە در سال١٩٨١ مسلح شدم.
درسال ١٩٨٩ بە سوئد آمدم. این آغاز زندگی جدیدی در عرصەی دیگری بود. با شروع انشعابات در سازمان کومەلە ، این تشکیلات را در سال ١٣٩٠ ترک کردم. فعالیتهای من از آن پس در تشکلهای زنان و مبارزە در زمینەی حقوق زنان متمرکز شد. برای اولین بار بە همراە دوستان و مبارزین مدافع حقوق زنان کرد مقیم سوئد، چهار کنفرانس زنان شرق کردستان (کونفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان) (از سالهای ١٩١١ - ١٩١٤ ) را در کشورهای مختلف بە همراە مبارزین کرد آن کشورها برگزارکردیم.
از سال ٢٠٠٦ تصمیم گرفتم بیوگرافی خود را همراە با شرح مبارزات زنان کردستان ایران بە رشتە تحریر درآورم. نتیجەی آن کتابی بە نام شقایق ها بر سنگلاخ، زندگی و زمانە یک زن از کردستان ایران شد کە در سال ٢٠١٥ بە چاپ رسید. بعنوان تازەترین اثر، کتاب گلزارشقایق¬ها را منتشر کردم کە می شود گفت؛ ادامە کتاب پیشین و تاریخ مبارزات زنان کردستان ایران است، با این تفاوت کە گوشەای دیگر از این مبارزات را از زبان فعالین آن مد نظر دارد.

در همين مختصر معرفى خوتان به خوبى مشخص مي شود كه زندگى شما يك زندگي ساده نبوده است، در واقع زندگى شما مملو از حوادث و وقايعى بوده است كه ما اكنون در آثار نوشتارى، مقالات و مصاحبه هاى شما ملاحظه مي كنيم. لطفا از كارهاى نوشتاري، واز كتابهايتان براى ما بگوييد. 

با شروع نوشتن کتاب شقایقها چندین مقالە هم در مورد مسائل و تاریخ زنان نوشتم. یکی از آنها مقالە مفصلی بود در مورد رشد فمینیسم در کردستان کە موضوع یکی از سخنرانیهای من در کنفرانس اول مان بود.
در مورد کتاب شقایقها بر سنگلاخ با همکاری و تلاش زحمات رادیوی شما مصاحبەی مفصلی در مورد این کتاب انجام و پخش شد. shaghayegh_bar_sanglakh_golrokh_ghobadi.jpg


اما اگر مختصر در مورد کتاب شقایقها بر سنگلاخ بگویم؛ این کتاب بیوگرافی زندگی شخصی و مبازرزاتی من همراە با مبارزات زنان کردستان ایران با اسناد و تاریخ این مبارزات از گذشتە تا سالهای اخیر است. این کتاب با توجە بسیار علاقمندان روبرو شد. اکنون بە صورت رایگان در سایت های نشر نقطە و ڕێبازی کۆمەڵە قابل دسترسی است.


کتاب دوم بە نام، گلزار شقایقها، ناگفتەهای زنان مبارز کردستان ایران. در واقع ادامە و مکمل کتاب اول است. بە این معنا کە با گردآوری شرح زندگی مبارزات زنان از زبان شماری از تلاشگران این راە، سعی شدە است کە این تاریخ از راویان و زوایای گوناگون بازگو شود. این کتاب در بر گیرندە چندین فصل است و هدف آن شناخت مبارزان گمنامی است کە برای آزادی و زندگی بە دور از ظلم و نابرابری تلاش کردەاند.


فصل نخست؛
در مورد شرح زندگی شماری از زنان زندانی سیاسی کورد است. این زنان بە دلیل مبارزە سیاسی قبل و بعد از انقلاب در تشکلهای گوناگون، بازداشت شدند. در سالهای ١٣٥٩ و ١٣٦٠ با یورش سراسری جمهوری اسلامی بە دستاوردها و آزادی های سیاسی مردم و تشکلهای سیاسی گوناگون از جملە سازمان¬ها و احزاب سیاسی کردستان بر شمار زندانیان و اعدام شدگان بسی بیشتر از گذشتە افزودەشد. شماری بخت یارشان بود و توانستند ازدست دژخیمان جان سالم بدر بردند.
حرف و حدیث این زنان بندرت نوشتە ویا گفتە شدەاست. از جملە بە این دلیل کە اکثر آنها در سنین پایین تر از ١٨ سال، حتا در ١٥ سالگی بە زندان افتادند. برای رها شدگان از زندان، نوشتن یادماندەهای سالهای زندان مستلزم بازگشت و نقب زدن بە خاطرات گذشتە و عمق فاجعەای بود که ازسرگذراندە بودند. رەآورد این سفر آنچنان دردناک و لطمات روحی و روانی آن ، بە ویژە بر نوجوانان، بە اندازەای جبران ناپذیر است کە برای بسیاری از آنها حتا باز گفتن تجربه¬ها دشوار و تحمل ناپذیر است؛ چە رسد بە بازنوشتن آن.
شرکت افراد در این پژوهش بر مبنای علاقمندی و تمایل آنان برای روایت کردن سرگذشت¬شان بودەاست، بر پایە سرگذشت¬ها و ماجراهایی کە زنان در سنین گوناگون زیستەاند. در باز گویی این سرگذشت¬ها، سعی کردەام رفتار و رویەی وابستگان و اطرافیان و همچنین جامعە را نسبت بە آنان، پس از آزادی¬شان از زندان بازتاب دهم. وضعیت زنانی کە همسرانشان در زندان بە سر می بردند و مشکلاتی کە بە ناچار با آن دست بە گریبان بودند، تا حد ممکن مورد توجە قرار گفتە است. لازم بە تاکید است که باز گو کردن این مسائل و مشکلات، بە دلیل سنت¬های موجود و قید و بندهای خانوادگی، کار سادەای نبود و شجاعت اخلاقی خاصی را می طلبید. این خود از دیگر دشواریهای گفتگو با افراد و گردآوری روایات بودەاست. بر همت زنانی کە بە رغم این دشواریها، حاضر بە روایت سرگذشت و شرح درد و رنج شان شدەاند ارج می گذارم.


فصل دوم کتاب
، سرگذشت مادران رزمندەای است کە با شروع انقلاب، همراە با فرزندانشان وارد میدان مبارزە شدند. آنها مشوق و یاری دهندەی ما جوانان دوران انقلاب در همە زمینەها بودند. بدون فداکاری¬های این مادران، مبارزه با جمهوری اسلامی و در نهایت پیشمرگ شدن ما، بسیار دشوارتر از آن می شد کە شد. در این فصل با شماری از این مادران بە گفتگو نشستم کە از فعالیتهایشان گفتەاند.

golzar-e_shaghayegha_golrokh_ghobadi.png
بخشی دیگر از این فصل سرگذشت زنان شاغلی است که همسرانشان بە صف مبارزە پیوستند و در نهایت پیشمرگ شدند.این زنان بە دلیل وضعیت همسرانشان مورد اذیت و آزار شدید حکومت قرار گرفتند و وسیعا" از کار اخراج شدند. اما در حد توان، در برابر سختی ها مقاومت کردند و ایستادند. با از دست دادن شغل شان خانە نشین شدند و برای گذران زندگی خود و فرزندانشان، بە حرفەهای خانگی از جملە قالی بافی، خیاطی، بافندگی و.... روی آوردند. این زنان مصمم با مبارزەی متشکل و منظم خود، پشت جبهەای قوی برای پیشمرگان و مبارزان بە وجود آوردند. آنها زندان، تحقیرو توهین را از طرف پاسداران و مزدوران رژیم چە در ملاقات با خویشان اسیرشان وچە در دیدار با فرزندان و مردانشان در صفوف پیشمرگان متحمل شدند. بە رغم فشارها و محدودیتهای فراوان و جو پلیسی جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکردند؛ از بردن زخمیها بە شهر و مداوای و مخفی کردن آنها گرفتە، تا کمک بە زنان باردارو زایمان آنها در شهر و نهایتا" نگهداری از نوزادان و فرزندان خردسال شان. با مطالعەی سرگذشت این مادران، شاید بتوان بە گوشەای از فداکاریها و از خود گذشتگی¬های آنها دست یافت.


در فصل سوم؛
شرحی از تبعید خانوادەهای پیشمرگان کە در دهەی ١٣٦٠، بە جبراز شهرهای مختلف کردستان بە شهرهای دیگر ایران کوچ دادە شدەاند، آمدەاست. راویان این رویداد، فرزندانی هستند کە در آن برهەی زمانی، همراە با خانوادەشان از شهر و محل زندگی خود کوچ دادە شدەاند.
در بخس پایانی کتاب،
فهرست اسامی زنان جان باختە در کردستان آوردە شدەاست. برای تهیە این فهرست از آرشیوهای مختلف، از جملە نشریات سازمان¬ها، سایت¬ها، آرشیوها و اطلاعات شخصی دوستان و آشنایان یاری جستەام.
این فهرست در بر گیرندە نام تمام زنان مبارز جان باختە کردستان ایران کە در سالهای ١٣٥٧ تا ١٣٩٧ فعالیت کردەاند و در جبهەهای گوناگون جان باختەاند است. آنها زنانی از فعالین سازمانهای سیاسی مختلف در کردستان ایران، مانند حزب دمکرات کردستان، کومەلە، پژاک و غیرە هستند. در واقع این لیست حاوی نام زنان مبارز کردی است که در نقاط مختلف مبارزە کردەاند، وهمچنین زنان غیر کردی کە در مبارزات کردستان شرکت داشتەاند.


بااينكه در بطن هر دو سوال قبلى به گونه اى پاسخ اين سوال را هم داده ايد، با اينحال مي خواهم بپرسم انگیزه شخصى شما برای نوشتن اين دو كتاب چه بوده است؟ 

هدف اصلی از نوشتن این کتابها شرح و بە ثبت رساندن تاریخ مبارزات زنان کردستان ایران است. زیرا زنان در طول تاریخ مبارزات کردستان بە شیوەهای مختلف در مبارزات نقش داشتە اند، از نقش مادری در تامین و بزرگ کردن فرزندان تا محفاظت آنها در برابر دشمن، تا مقابلە و مقاومت در برابر دشمن حتا در صورت عدم حضور مردان. اما در طول تاریخ بندرت از کارها وفداکاریهای آنها و کمک های آنها بە مبارزین و غيره صحبت و یا بازگو شدەاست. در بهتری حالت نامی از آنها بردە شدەاست اما هیچگاە شرح این دشواری¬ها نیامدە است. این امر می تواند دلایل گوناگونی داشتەباشد. یکی اینکە؛ قلمدادکردن این وظایف بعنوان امری زنانە و غیرقابل اهمیت.
زیرا از نظر مردان تاریخ جنگها و پیروزیهای آن مهمتراست نە چگونگی این پیروزی کە بە نظر من بدون شرکت پشت جبهە زنان غیر ممکن بودەاست.


دوم اینکە؛ اینکە مردان در بسیاری موارد حضور نداشتەاند و کنجکاو این اطلاعات هم نبودەاند.
در نتیجە تاریخ مبارزات زنان باید بە دست زنان و با جزئیات نشیب و فرازهایش نوشتە شود. با توجە بە این امر من خود را موظف بە نوشتن و ثبت این تاریخ می دانم، با در نظر گرفتن تمام کمبودها و نبود اسناد. زیرا روایاتی کە از زبان راویان زندە کە در وقایع حضور داشتەاند خود می تواند اسناد ارزندەای بە حساب آیند.


زبان مادری شما و زبانى كه به آن تكلم مي كنيد كوردى است، با اينحال هر دو كتاب شما به زبان فارسى به چاپ رسيده است آيا دليل يا دلايلى خاصى براى اين موضوع داريد؟ 

 بلی، درست می فرمایید. اما بە دلیل ستم ملی کە در حق من و هموطنانم اعمال شدەاست ما بە زبان کردی تسلط کافی نداریم. مخاطبین من مردم کردستان ایران هستند کە همچون من دچار این کاستی هستند.
گروە دیگری ازمخاطبین من مردم سایر نقاط ایران هستند. من علاقمندم آنها هم از وضعیت و مبارزات ما در کردستان ایران آگاە باشند زیرا بە دلیل سر کوب، دیکتاتوری و خفقان رژیم ایران و نیز روایات نادرستی کە از طرف رژیم ایران، از مبارزات کردستان پخش و منتشرشدەاست؛ آنها نیز از جزئیات مبارزات زنان در کردستان ایران کم اطلاع هستند. همچنین برای همبستگی مبارزاتی ما با سایر زنان و مردان ایران این اطلاع رسانی لازمەاش نوشتن بە زبان فارسی است.
البتە برای آگاهی سایر بخشهای کردستان از مبارزات کردستان ایران من تصمیم دارم که این کتابها را بە زبان کردی، و برای اطلاع رسانی بیشتر بە زبان انگلیسی هم ترجمە کنم. متاسفانە تاکنون این امکان فراهم نشدەاست.

شما يك زن کورد هستيد، تا چه اندازه مليت و زبان مادريتان در نوشته هایتان خود را نشان مي دهد؟

زبان مادری من و ملیت من نقش اصلی در نوشتن این تاریخ داشتە است. بە دلیل ستم ملی در کردستان، محدودیتهای كه تاکنون اعمال شدە، انعکاس نیافتن مبارزات مردم کردستان بخصوص زنان، هویت ما و در کنار آن دستاوردها و در مواردی، افتخارات ما پایمال شدەاست.
با آگاهی بر تمام اینها تلاش من این است که این تاریخ انعکاس هر چە بیشتری داشتە باشد.


مقوله و انديشه فمینیستى تا چه اندازه برنوشته های شما تأثیر گذاشته است؟ 

  کلا" افکار فمینیستی بە معنای مبارزە برای کسب حقوق زنان درنوشتەهای من منعکس است . بر این مبنا، من مبارزات زنان را بە رشتە تحریر درآوردەام. در نوشتەهایم تلاشم بر این است تا جایی کە امکان دارد دستاوردها، تجربیات و نقاط ضعف این مبارزات اشکار شود و نوری باشد برای آیندەگان.

 به عنوان یک نویسنده زن آيا در جريان كارهايتان مشخصآ با مسائل و موانعی مواجهه شده ايد كه مبنای آن جنسیت شما بوده است؟

بلی، یکی از مهمترین موانع نبود اسناد مبارزات زنان کرد چە در گذشتە و چە در د‌هەهای اخیراست. یکی دیگر از بزرگترین و مهمترین مانع، وجود حکومتهای دیکتاتوری در ایران بودەاند کە از بە نوشتن و سندیت این مبازرات جلوگیری کردەاند.
مسئلە دیگر، در اولویت نبودن مسئلە زنان از طرف پیشروان جامعە کە سبب بە سندیت در نیاوردن این مبارزات بودەاست.
مسئلە سوم؛ تاثیر دیدگاههایی از جملە افکار چپ که مسئلە زنان را جدا از سایر مسائل جامعە و مسائل طبقاتی ندانستە است و این خود بحث جداگانەای را می طلبد.
اما با تمام این موانع خوشبختانە در دهەهای اخیر ما شاهد رشد فیمینیسم در میان زنان و مردان پیشرو هستیم و این خود نقطە امیدی برای آیندە این مبارزات است.


شما بحش عمده اى از زندگى خود را در كشور سوئد و در اروپا به سر برده ايد، آیا در زمان نوشتن كتابهایتان با تفكرات زن ستیزانه و یا نژادپرستانه در آن جامعه از سوى کشور میزبان یا ازسوى جامعه اى كه خود به آن إحساس تعلق مي كنيد نسبت به خود روبرو شده اید؟ 

خیر، من تبعیضی را در این مورد احساس نکردم؛ چە زمانی که درکلاسهای درس رشتە فمینیسم و کلاسهای نویسندگی شرکت کردەام و چە زمانی کە کتابهایم را بە چاپ رساندم. من نە تنها با چنین افکاری روبرو نبودەام بلکەاز طرف جامعەی نویسندگان سوئد هم کمک مالی دریافت کردەام کە از این بابت قدردانشان هستم.  

برنامه ی آینده شما برای نوشتن چیست؟ و چه پیامی برای نویسندگان دیگربالاخص زنان جوان نويسنده كورد دارید؟ 

من تا حد امکان، در نوشتن تاریخ مبارزات زنان کردستان کوششم را ادامە می دهم و امیدوارم بە بە کمک دوستانم این مهم پیش رود.
طبیعتا" من توصیە بخصوصی برای نویسندگان جوان ندارم چون هر شخصی پیگیراهداف و علایق خود است. خوشبختانە نوشتن در مورد مسائل زنان در میان نسل ما و بعد از ماهم کم نیست و این جای بسی امیدواری و افتخار است و روشنی راە رەروان.


سپاسگزاريم از فرصتى كه به ما داديد تا شنوندگان و خوانندگان سايت راديو صداى كوردهاى مقيم آمريكا براى دمكراسى، صلح و آزادى را با شما و كارهاى شما آشنا نماييم. 

با سپاس فروان از همگی دست اندرکاران رادیو و ممنون از امکانی کە در اختیار من قرار دادید، و تشکر از زحمات بی پایانتان.

============== 

 دوستانى كه علاقمند به تهيه كتابهاى خانم قبادى هستند، مي توانند از طريق وبسايت ناشر كتاب\ نشر نقطه براى تهيه كتاب اقدام نمايند. لينك نشر نقطه در زير اين صفحه آمده است:

https://www.noghteh.org/product/golzar_shagayegh

 

**************************************  

vokradio.jpg

 Voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace, and Freedom

 Welcome to vokradio.com
 
free stats