هشداري بر روند هشدار نامه ها
سيروس ملكوتى- VOKRadio, Los Angeles, California, USA   

هشدارى بر روند هشدار نامه ها!

sirus_malakooti_062018.jpg

 سيروس ملكوتى

دوم جولاى ٢٠١٨

تشتت فكري و پراكنده گويي در بيان اراده و اراده هاي موجود در بستر سياست و اخذ استنتاج از اين و ان مورد و گزينه ساختن ان در هدف مبارزاتي و يا ابزار مبارزاتي در فقدان يك مديريت منسجم مبارزاتي با وجود مبارزات خياباني با نشانه هاي جدي براندازانه موضوعي بسيار پيچيده گرديده است .

نيروي انديشه و اندك در پراتيك مبارزاتي با ديدن داده ها هر يك نوعي از اميد و و نوعي هراس را در طرح يك ماكت و همراه با يك مترسك از كاركترهاي موجود در اپوزيسيون ساخته و انرا به عنوان مانيفست و كالايي به عنوان تحليل و بديل عرضه بازار در هم ريخته سياست ميكنند.

در اين وادي ما با چند دشمن  ،با چند هدف مبارزاتي و با انواعي از لولوي هراس مواجه ميشويم . اما چرا همه اين مترسك سازيها از ميان مخالفين نظام برگزيده ميشوند؟ چرا؟ 

چرا هراس از مانده گاري نظام  بر سرير قدرت  و هراس از انواع سناريوهاي تحميلي  و تدبير شده نظام جمهوري اسلامي از  مهره هاي سوخته اما برجا مانده عديده تا  پديده در مصونيت سكوت نشسته اي چون اقتدار چكمه  به يكباره مرتفع شده و ايفاي نقش مترسك هراس دامن گير مخالفين نظام ميشود ؟ و انواعي از مترسك سازيها  با چهره و نام مخالفين نظام  ساخته و پرداخته شده  و دليل بروز انواع هشدار نامه ها و بيانيه ها ميگردد؟

ايا منشا ان براستي زاويه نگاه و دريچه گشوده به دوست و دشمن درونيست يا توفق تدبير هوشمندانه دشمن بر ذهنيت گماشته وار و هماره مفسر وار تحليلگران از پي حوادث است ؟

همان ذهنيت تفسير پردازانه كه هرگز تمرين و تجربه بيان حادثه افريني را نداشته و جز در اختيار گرفتن  داده هاي ديگران  ، پرداختي هم جز وعده همراه نداشته است .

اگر به مترسكهاي ساخته و پرداخته شده از دريچه انواع سياستهاي هشدار پنداربنگريم  و با اين نگاه و شيوه تميز و تفكيك به تبيين داشته ها بنگريم  ، نيروهاي باقي مانده قابل اتكا به جرياناتي چون مجموعه اي اتميزه شده از يكديگر ، بازماندگان همه ايام مماشات با نظام ، و عارفان نمك خوابانده  خاتمه خواهند بود  ،استنتاجي كه طرح گزينه را به سمت خيال و توهم  و يا كابوس ميكشاند و يا پيام  ميدهد ؛ در جستجوي معلومي از دل مجهولات حوادث باشيم  .

  اصولا در اين نوع نگرش هدف مبارزاتي سمت دروني يافته و بديل هاي حكومتي اصولا يا ديده نميشوند و يا بر عدم وجودشان تاكيد ميشود .

  انهم در هنگامه اي كه هنوز  جمهوري اسلامي حاكم بر سرنوشت است و هنوز افرينش حوادث را با همه بحرانهاي درونيش در اختيار خود دارد و نه اپوزيسيون پراكنده خوان ايراني . هنوز امكان اين و ان سازش و تسليم با قدرتهاي جهاني ميرود و هنوز سركوب و ماشين كشتار و قدرت در دستان حكومت است .

اما با اين حال مترسك هاي هراس همچنان از درون مخالفين نظام پرداخته ميشوند و اين شيوه نگرش در طرح هشدار نامه ها و بيانيه هاي عملا هم به تعريف قطب بندي هاي سياسي در برابر هم قرار گرفته اپوزيسيون مي انجامند و هم با گسترانيده  شدن روزافزونش امكان ترميم در خود را روز بروز بيشتر از دست داده و اتفاقا شرايط را براي انواع طرحهاي تحميلي بر مردم  ايران در مانده گاري نظام ، برپايي جنگ داخلي و انواع بديل واره هاي  بسته بندي شده ديگر فراهم خواهد ساخت .

در جايي كه مدعي مديريت مبارزاتي و تحليلي در جستجوي يافتن دشمن درونيست ،  جنبشي در ايران از ديماه شكل گرفته كه تصرف خيابانها را نشانه خود ساخته است . جنبشي با نشانه هاي براندازانه قوي كه  با تقابلات جدي قهر اميز هم ميتواند گره بخورد ، و يا در محاصره تدابير نظام به سمت خودزنيها سوق داده شود  .

 

**************************************  

vokradio.jpg

 Voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace, and Freedom

 
free stats