يادمان فاجعه ملي قتل عام بزرگ زندانيان سياسي ايران در سال ١٣٦٧
Tishk TV   
vokradio.com
ياد مان قتل عام زندانيان سياسي ايران

٢٠مين سالياد كشتار دگرانديشان ايران در تابستان ١٣٦٧ .برنامه اي از تيشك تي وي با حضور دكتر مسعود نقره كار و محمد اعظمي