جغرافیای اندوه ; من نیز از تبار ِ شمایم آوارگانِ درد
vokradio.Los Angeles, California, USA   

جغرافیای اندوه

 reza_maghsadi.jpg

رضا مقصدی

 كلن-آلمان شهريور ١٣٩٤

 

 

 

 

جغرافیای اندوهaylan_refugees_map.jpg

من نیز از تبار ِ شمایم
آوارگانِ درد !
آوارگانِ تیره ترین لحظه های مرز !
آوارگانِ خاطره ی آب های سرد !


  چشمان تان: ترانه سُرای سپیده دم.
دستان تان: شکوهِ درخشانِ آرزو.
درسینه تان:تغزلِ یک عشقِ سربلند.
در جامه دانِ تان
پیراهنِ قصیده ی غمناک، خفته است.
بی آنکه آفتاب بداند
اندوهِ دیرساله ی دلهای پاک را
با خاک گفته است.

آوارگان!

من نیز از تبارِ شمایم که پیش ازین
از سنگلاخ وُ خار، گذر کردم.
سهم من از زمانه ی بیداد
یک مشت، خاک بود.
خاکی که عطرِعاطفه ی عاشقانه را
بر جانِ عاشقانِ جهان، نقش می زند.


این ست
اندوهِ اشکهای هراسانِ تلخِ تان-
آیینه ی من ست.
دریاست،زندگی.


حتا اگر کشاکشِ امواجِ تیره دل -
جانِ به لب رسیده ی "آیلان"* را
بر بسترِ سیاه ترین،ساحل آورَد.
زیباست،زندگی.


حتا اگر ترانه سُرای سپیده د م -
یک شعر ِعاشقانه نگوید.
با ماست،زندگی.


حتا اگر گلوی طربناکِ خاک ما-
بی نام ما ترانه بخوانَد.

 


..........
*کودک سه ساله ی کُرد تبار سوری
که دریا،پیکر بی جان اش را به ساحل سپرد.

 

**************************************  

 

 

 

Listen live to voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace and 
Freedom

 

Welcome to vokradio.com
free stats