اصلاحات و اصلاح طلبی درفرهنگ سیاسی ما و آینده سیاسی ایران
vokradio.Los Angeles, California, USA   
radio_payam_canada.jpg
اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران
 
 
گفتگوی رادیو پیام کانادا: اصلاحات و اصلاح طلبی درفرهنگ سیاسی ما و آینده سیاسی ایران؛ با حمید تقوایی ( لیدر حزب کمونیست کارگری ایران)‌‌، رحمان حسین زاده (رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست) و دکتر آزاد مرادیان (دبير كميته كردهاى مقيم امريكا براى دمكراسى و حقوق بشر در ايران) 
 
radiopayam_reform_reformist.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8qqBi3Syckg&feature=youtu.be
 
  
  

تعاريف اصلاحات و اصلاح طلبى در فرهنگ سياسى و اجتماع

انقلاب و دگرگونيهاى سياسى در ايران

چرا من اصلاح طلب نيستم

چرا اصلاح طلبى در ايران با شكست مواجه شده است

تشكلهاى مدنى، سازمانهاى مدنى و اصلاح طلبى

درماندگى آموخته شده و ٣٥ سال ديكتاتورى در ايران

آينده ايران، دمكراسى و فدراليسم،

 

 

 

**************************************

   Source:http://www.hrkurd.com/archive/665.htm

 

 

 

Listen live to voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace and 
Freedom

 

Welcome to vokradio.com
free stats