" سروده اى از رضا مقصدى با آتشِ آرزوی کوبانی"
vokradio, Losangeles, California, USA   
  با آتشِ آرزوی کوبانی
 
reza_maghsadi.jpg

  

رضا مقصدی

کُلن/آلمان

 مهرماه ١٣٩٣ خورشیدی


 

.............................

kobane_001.jpg

 

 

 

.

 

 

 

 

 

  

.............................

مارا تپشِ سپیدِ خورشید است.

درسینه ی ما،ستاره ها جاری ست.

آن کیست که در زمانه ی تاریک

تابنده ترین پیام سوسن را

با ما، به ره ی سپیده می حواند؟

آن را دلِ بیقرارِ بیداری ست.

پُر کن ! همه ی پیاله را پُر کن !

برما به نشاطِ مَی،بشارت دِه !

در جانِ جهان،سرودِ جاری باش !

ما را به شبِ غمِ سیهکاران-

در سینه،هرآنچه هست، بیزاری ست.

دیروز،درونِ دردها گم گشت.

امروز،به برگ برگِ ما، مرگ است.

فردا ،همه در آینه، می بینند:

آن باغِ فروشکسته در پاییز

بی واهمه از شبِ زمستانی ست.

در صبحِ صمیمانه ی رویایی

آن را که به جان،سلام باید گفت

آن شادیِ سربلندِ کوبانی ست.

 

.......

  

 ديگر سروده هاى رضا مقصدى در اين سامانه راديويى:

-هلا....حماسه ی کوبانی ! 

- با یاد شاعر کُردستان شیر کو بی کس ؛ بگذار آواز ِ ترا بر آب بنویسیم 

-ای آتش ِ گُداخته ! ای کُرد ! ازکردستانِ دلم برای فرزاد کمانگر ویارانِ به خون خفته اش 

 

 

Listen live to voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace and 
Freedom

 

Welcome to vokradio.com
free stats