رضا مقصدى؛ سوگنامه اى براى كوبانى
vokradio, Losangeles, California, USA   
reza_maghsadi.jpg

هلا....حماسه ی کوبانی !

رضا مقصدی

کُلن/آلمان

 دوم مهرماه 93 خورشیدی

 

 

 

jilan_ozlip_n.jpg

ستاره آمد وُبامن، یگانه گشت وُ نشست

وشعرِ تازه ی جانِ مرا به کُرد سپُرد.

وکُرد با من گفت:

کدام برگ؟ کدامین درخت می داند؟

که در برابر توفانِ بی امانِ خزان

دلِ ترانه ی تابانِ مان ،چگونه شکست.

به غم نشستم وُ گفتم:

به دخترانِ شکفته ، سلام باید گفت

که در زمانه ی بیداد،اوجِ فریاد اند.

وشعله بار ترین لحظه های هستی را

به روسفیدیِ جان های خویش می بخشند.

که تا زمانه بداند

هجوم ِتیره ترین باد های پاییزی

دهانِ مژده ی مهتاب را نخواهد بست.


خوشا سپیده دمانی که با سرودِ بلند 

زشرقِ چشم شما ای کبوتران سپید !

بها رِتازه تری را به ارمغان آرند.

درونِ آینه ها شورتان شناور باد !

که دخترانِ درخشانِ آرزوی من اید.

ودر برابر سرمای سختِ آن سامان

ترانه خوانِ بهارانِ جانِ آن چمن اید.

 

.........

 

 ديگر سروده هاى رضا مقصدى در اين سامانه راديويى:

- با یاد شاعر کُردستان شیر کو بی کس ؛ بگذار آواز ِ ترا بر آب بنویسیم 

-ای آتش ِ گُداخته ! ای کُرد ! ازکردستانِ دلم برای فرزاد کمانگر ویارانِ به خون خفته اش 

 

 

Listen live to voice of Kurdish-American Radio for Democracy, Peace and 
Freedom

 

Welcome to vokradio.com
free stats