بیانیه گروهی ازفعالان سیاسی،روزنامه نگاران کورد وحامیان آنان خطاب بە مبارزین حق طلب ایرانی
vokradio, Los Angeles, California, USA   

بیانیه گروهی از فعالان سیاسی ، فعالان مدنی ، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران کورد و حامیان آنان  :  

خطاب بە مبارزین حق طلب ایرانی !  

  دوشنبه ۱۰ ماه اکتبر ۲۰۱۲

کوردستان، سرزمینی کە صدها سال است بە رزم آوردگاهی میان دو جبهەی آزادیخواهی و سلطەطلبی تبدیل شدە است، دیر زمانیست کە ندای حق طلبی، آزادیخواهی و مبارزە برای کسب حقوق خود و دیگر ملل را سردادە است. تاریخ معاصر این سرزمین و آن بخش از آن کە قطعەایی شدە از موزایک فرش کشوری کە امروز ایرانش می خوانیم گواە حق طلبی و تظلم خواهی ملتی است کە بە درازای حیات سیاسی معاصر ایران حقوق اساسیش مورد اجحاف و ظلم مضاعف و چند گانە قرار گرفتە است. در مسیر مبارزە فرسایشی با دژخیمان و در راە نفی تمامیت خواهی مرکزنشینان چە بسیار سالها کە یک تنە و با تمام توان ایستادیم و برومندترین و رشیدترین فرزندانمان را فدای مبارزە در راە آزادی و البتە خدمت در راه بیداری وجدانهای خفتە کردەایم. iran_ethnic_groups_629.gif

قدمت تحزب و مبارزە ارگانیک و تشکل یافتە و جامعەای پویا با دهها رادمرد و شیر زن مبارز در بند و در انتظار اجرای احکام سنگین و ظالمانە در خطەی کردستان، برآمدی از این تاریخ و گواهی بر این مدعا است.

اخیرا، پس از انتشار توافقنامەای ما بین دو حزب با سابقەی کردستانی، شاهد انتشار تعداد قابل توجهی از بیانات مکتوب و شفاهی، کە البتە برخی از آنها تا حد دشنامنامە تنزل یافتە بود، از جانب کسانی بودیم کە خود را مدافع یکپارچگی ایران میدانند. مدافعانی کە طریق خود را از مسیر نفی حقوق ابتدایی ملل تحت ستم ساکن در ایران می جویند. این فرافکنی‌ها و واکنش‌های بە دور از هر گونە تعقل سیاسی زمانی بیشتر ماهیت دیکتاتورمنشانە خود را نشان میدهد کە نە در این توافقنامە و نە در تاریخ سیاسی این دو حزب از بدو تشکیل تا کنون حتی یکبار نیز از تجزیە کردستان از ایران بحثی بە میان نیامدە است. آنچە این دو حزب در مفاد توافقنامە خود بە آن اشارە کردەاند جمع بندی است از حداقل خواستهای ملت کورد در ایران.

  اصرار ملت کورد بر احقاق حقوقش و از آن جملە، '' حق تعیین سرنوشت خود'' بە مانند یکی از ابتدایترین این حقوق امری است کە در فرهنگ سیاسی- مبارزاتیمان، کە مورد شناخت طیفهایی از مبارزین ایرانی است، چندان تازگی ندارد. در حداقل زمان یادآوری این مهم برای اذهان عمومی ایرانیان لازم است اشارە شود کە از بدو تولد شوم حکومت اسلامی ایران تا کنون حق تعیین سرنوشت در اشکال متعدد آن شعار و خواستی بودە است کە نیروهای سیاسی و افکار عمومی کردستان آنرا از جملەی بالاترین و محوریترین خواستهای خود قرار دادە و خواستار شدەاند.

حق تعیین سرنوشت ملل از جملەی حقوق جهان‌شمولی است کە نە ابداع ملت کورد است و نە ما اولین ملتی هستیم کە طلبش می کنیم. اگر چە بە مانند یک ملت دیر زمانی است از اعمال این حق محروم ماندە و در راه دستیابی بە آن بسیار هزینەهای معنوی و مادی پرداخت کردەایم. بە گواە تاریخ و مشی مبارزاتیمان در اینراە گرفتار دگم اندیشی واکنشگرایانە نشدەایم و جز طریق اعتدال و طلب حق پای در وادی شونیزم و فاشیزم ننهادیم. ما بە مانند ملتی مظلوم و رنجدیدە پیشگام مبارزەایی شدەایم کە کمترین برکت آن روشن نگاە داشتن مشعل دمکراسی خواهی و مبارزە در راه احقاق حقوق ملل ساکن در ایران بودە است. مبارزەایی کە اگر با واقع بینی و مصلحت اندیشی ملت حاکم کنونی همراە شود امید آن خواهد رفت کە در قالب اتحادی آرزومندانە چارچوب جغرافیای کنونی ایران حفظ و اقتدار و سرافرازی بر آن مستولی شود.

فرصتی دست دادە تا بار دیگر پاسخهای ناعقلانی عدەای را بهانە قرار دادە و بیم و امیدهایمان را دوبارە بە گوشتان برسانیم. امیدواریم کە این معدود امکانهای باقیماندە جواب دادە و عداوت، دشنامگویی عدەایی، مسببات خیر را فراهم کند! پیشنهاد دو حزب کردستان مبنی بر برقراری سیستمی فدرال بر اساس مولفەهای جغرافیایی- ملی، پیشنهادی است منصفانە کە اگر کسی با واقعیات موجود ایران امروز آشنا باشد نە تنها حاضر بە مقابلە با بیاننامەی این احزاب نخواهد شد بلکە تلاش آنها را ارج خواهد نهاد کە در غیر این صورت مسیر تندخویی کە بعضی از بە اصطلاح سیاسیون در برگرفتەاند راهی جز انتخاب گزینەی استقلال باقی نخواهد گذاشت.

 

ما امضاء کنندگان این مکتوب بە مانند برآمدگانی از طیفهای متعدد سیاسی و فکری در کردستان موجود در چارچوب جغرافیایی ایران بنا بە احساس تعهدمان در قبال حقوق و ارزشهای انسانی و با توجە بە حساسیتهای جهانی و منطقەای در این برهە از تاریخ، خود را ملزم بە انتشار این بیانیە دانستە و امیدواریم کە این امر موجبات التزام و روشنگری را برای همەی کسانیکە امنیت و رفاە خود را بە درستی در گرو امنیت و رفاە جمعی ملل ایران زمین یافتەاند، فراهم کند.

 

بخش نخست اسامی امضاء کنندگان:

 

دکتر فریدون مرادی- فعال سیاسی

دکتر گلمراد مرادی- محقق، نویسنده و فعال حقوق بشر

ثریا فلاح , محقق، نویسنده  فعال حقوق بشر

دکتر آزاد مرادیان , محقق، فعال سیاسی و حقوق بشر

شهلا دباغی, فعال سیاسی و حقوق بشر

فرخ مهری- فعال سیاسی

عرفان رهنمون- فعال سیاسی

سیروس ملکوتی, فعال سیاسی و حقوق بشر

مژدە حیدری بیارناسن- معلم

علی منظمی- فعال سیاسی

چیا قادری- فعال سیاسی

خسرو محمدی- فعال سیاسی

جلال علیمرادی- فعال سیاسی

جمال جوانمیری- فعال سیاسی و روزنامەنگار

شورش گلکار- فعال سیاسی و مترجم

شکوفە قبادی- فعال سیاسی و حقوق بشر

کاوە جوانمرد- روزنامەنگار

بهزاد خوشحالی- نویسندە و فعال مدنی

جمیل احمدی- فعال سیاسی

رحمان امیری- فعال دانشجویی

فرهاد اکبری- مترجم و فعال سیاسی

لیلا سیمایی- نویسنده‌ و فعال فمنیستی

ناصر جوانمیری- تصویر بردار و فعال سیاسی

روژین شریفی

سحر دیناورد

مسعود مناف- روزنامە نگار

آسو صالح

گلاله کمانگر- منتقد

مجید حقی- فعال سیاسی، سردبیر شبکه اجتماعی mydia24

سوسن محمدخانی غیاثوند- خبرنگار

ریبوار قهرمانی

ئازاد کوردی- روزنامەنگار و فعال سیاسی

رویا حسینی- فعال مدنی و مترجم

مهین شکرالەپور- فعال حقوق بشر

الهام چایچی- فعال حقوق زنان

کاووس عزیزی- فعال سیاسی

بهرام سلطان‌پناه

علی نیک روش- فعال سیاسی

عارف نادری- فعال سیاسی

 

کسانیکە تمایل بە امضاء این بیانیە دارند. می توانند با آدرس ایمیل This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it با ما تماس گرفتە و مشخصات خود را ارسال کنند.

 

‌ • نویسنده:بیانیە جمعی
Source:brwska.net
 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

+ ده توانن ئه م رادوي ه گوي به ده ن تكايه له سه ر وينه ي رادوي كه كليك كه ن  

+ براي شنيدن برنامه هاي راديو  روي تصوير راديو كليك كنيد  

  vokradio.jpg


free stats   

Listen 2 vokradio at http://vokradio.listen2myradio.com