مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دومين فصلنامه ي نقض حقوق بشر در کردستان را منتشر نمود
vokradio, LosAngeles, California, USA   

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دومين فصلنامه ي نقض حقوق بشر در کردستان را منتشر نمود

 پنجشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٨٩

faslnameh2_kurdistan.jpgخبرگزاری هرانا  - وضعيت حقوق بشر در ايران، بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته با اذغان تمام نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر بسيار بحراني شده است. کردستان نيز به عنوان بخشي از اين جغرافيا که در طول حاکميت جمهوري اسلامي به سبب وجود نگاه امنيتي همواره در بخش اعمال سياست یکی از پرهزینه ترین مناطق بوده، از اين قاعده مستثني نبوده، و با سر کار آمدن دولت احمدي نژاد در سال 84 روند وضعيت حقوق بشر در کردستان وخيم تر از گذشته نیز شده است.

دلايلي هم چون کم هزينه بودن نقض حقوق بشر در کردستان، سياست های دیگر دولت ها، نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و رسانه هاي بين المللي مستقل در قبال وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين؛ نيز در جسورتر کردن ناقضان حقوق بشر در مناطق کردنشين بي تاثير نبوده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که 5 سال از تاسيسش مي گذرد، به عنوان سازمانی پیشرو در کردستان در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر و نيز افشاسازي نقض سيستماتيک و مستمر آن، گام هاي موثري برداشت و همزمان هزینه هاي زيادي را به سبب فعاليت هاي حقوق بشري  متحمل گشت. بازداشت اعضاي اين سازمان غير دولتي مدافع حقوق بشر و صدور حکم سنگين 11 سال براي موسس اين سازمان تنها به دليل تاسيس اين سازمان، خود گواهي بر سرکوب غير انساني مدافعان حقوق بشر در کردستان مي باشد.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که 5 سال از تاسيسش مي گذرد، به عنوان سازمانی پیشرو در کردستان در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر و نيز افشاسازي نقض سيستماتيک و مستمر آن، گام هاي موثري برداشت و همزمان هزینه هاي زيادي را به سبب فعاليت هاي حقوق بشري  متحمل گشت. بازداشت اعضاي اين سازمان غير دولتي مدافع حقوق بشر و صدور حکم سنگين 11 سال براي موسس اين سازمان تنها به دليل تاسيس اين سازمان، خود گواهي بر سرکوب غير انساني مدافعان حقوق بشر در کردستان مي باشد.

از سوي ديگر نيز شاهد آن هستيم که در طول اين چند ساله بيشتر صداهاي مستقل مطبوعاتي چه بسا که در نطفه خفه شده است و امروز مي توان به صراحت ادعا کرد وضعيت آزادي بيان در  مناطق کردنشين در بدترين وضع در طول سي سال اخير قرار دارد. توقيف و لغو امتياز هفته نامه هاي آشتي، ئاسو، روژ هه لات و... خود گواهي مستند بر اين ادعا مي باشد. ديگر مطبوعات نيز تحت شديدترين فشارها قرار داشته و حتي شوراي نويسندگان آنها به دليل فشارهاي امنيتي مجبور به استعفاشده اند.

وجود چنين دغدغه هايی سبب گشت ما به عنوان اعضاي کرد مجموعه فعالان حقوق بشر در جهت مستند سازي موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين و تنوير افکار عمومي و نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر از وضعيت بحراني حقوق بشر در اين مناطق، اقدام به انتشار فصلنامه ايي تحت عنوان "فصلنامه نقض حقوق بشر در کردستان" نماییم.

انتشار شماره اول اين فصلنامه ي خبري در پاييز 88 با استقبال فراوان خوانندگان مواجه گشت و هم چنين به عنوان نقطه شروع ضرورت گسترده کردن حوزه هاي کاري اين فصلنامه براي شماره هاي آتي احساس مي شد.

صرف اشاره به وجود موارد نقض سيستماتيک و مستمر نقض حقوق بشر در کردستان، کافي نبود و در مقابل ارائه بررسي هاي کارشناسي و علمي اين وضعيت و راهکارهاي مقابله با آن(حسب استراتژی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که شيوه هاي هزينه مند کردن نقض حقوق بشر براي ناقضان آن را در دستور کار خود قرار داده است) در نبود امکان بهره وري مطبوعات داخلي از چنين تحليلاتي علمي و کارشناسي شده، ضرورت پيدا مي کرد. بر همين اساس تصميم گرفتيم از اين فصلنامه به عنوان تريبوني آزاد براي فعالان حقوق بشر در جهت آسيب شناسي نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين همراه با ارائه تحليلات و راهکارهاي چگونگي مبارزه عليه نقض حقوق بشر استفاده کنيم.

متاسفانه فشارهاي وارده در طول چند ماهه اخير عليه نهادهاي مدافع حقوق بشري خاصه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سبب گشت اين برنامه با مشکلاتي مواجه شود و حتي زمان انتشار فصلنامه به صورت خبري تا مدتي به تاخير بیفتد.

ما اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خواهان آن هستیم که به دلیل پربارتر شدن و بهبود کمی و کیفی شماره هاي آتي اين فصلنامه از همکاري ديگر فعالين حقوق بشري بهره مند بشويم.

از تمام دوستاني که در حوزه ی تحليل وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين فعال بوده، مي خواهيم مطالب تحليلي خويش را در حوزه هاي تخصصي حقوق بشري از جمله حقوق ملي، خشونت عليه زنان، پديده تراژديک خودسوزي در ميان زنان، کشتار روزانه شهروندان مرزنشين، حقوق کارگران و اصناف و...براي انتشار در اين فصلنامه ارسال نمايند.

دانلود کنید

Source: http://hra-news4.info/1389-01-27-05-25-54/829-1.html