بهمن قبادي ، آخرين فيلم خود را به رايگان در اختيار عموم قرار داد
vokradio.com, Los Angles,California, USA   
بهمن قبادي ، آخرين فيلم خود را به رايگان در اختيار عموم قرار داد
 
بهمن قبادي كارگردان معروف و صاحب نام بين المللي در يك اقدام بي سابقه آخرين فيلم خود را به رايگان در اختيار عموم قرار داد. آقاي قبادي در پيام كوتاهي به همين مناسبت به همه بينندگان فيلم " كسي از گربه هاي ايراني خبر ندارد"  اين اقدام خود را حمايت از هنرمنداني ميداند كه در شرايط سخت سانسور به خلق اثاري دست زده اند كه وي فقط به گوشه اي از آن پرداخته است. وي از مردم ايران مي خواهد از اين هنرمندان حمايت كنند. 
Nobody Knows About Persian Cats
Bahman Ghobadi
bahman_ghobadi_photo_afp_gettyimages.jpg

 

Nobody Knows About Persian Cats www.iran4all.net


Friends,
This is a feature film on the underground music industry in Iran and the passion of the young musicians who find themselves suffocating in that country. It lasts about 105 minutes and it is free
 
 
http://www.vimeo.com/8383655
 
 
 

===============
=========
===
=